ซีเค พาวเวอร์ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ C-K-P คว้ารางวัลด้านความยั่งยืน “Commended Sustainability Awards” สาขา Sustainability Excellence ประจำปี 2023 จากเวที SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของผลประกอบการ

ซีเค พาวเวอร์ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ C-K-P คว้ารางวัลด้านความยั่งยืน “Commended Sustainability Awards” สาขา Sustainability Excellence ประจำปี 2023 จากเวที SET Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของผลประกอบการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค คว้ารางวัล ‘SET Awards 2023’ สาขา Sustainability Excellence รางวัล Commended Sustainability Awards ยกย่องด้านความยั่งยืน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ติดต่อเป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของผลประกอบการ โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 กว่า 193 บริษัท

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่ ซีเค พาวเวอร์ ได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับรางวัล SET Awards 2023 สาขา Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ความยั่งยืน (ESG) หรือ ซี (C) เค (K) พี (P) ตามแผนการดำเนินงาน 5 ปี สู่ความยั่งยืน (พ.ศ. 2565-2569) คือการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Electricity) พร้อมดูแลเสริมสร้างสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (Kind Neighbor) ควบคู่กับบริหารงานและดำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่นและเป็นธรรม (Partnership for Life) เพื่อมุ่งสู่พันธกิจในการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพ ลังงานสะอาดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนและสังคม”

กลยุทธ์ความยั่งยืน ‘C-K-P’ ของ ซีเค พาวเวอร์ นำแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) มาพัฒนาเป็นแผนการดำเนินงาน 5 ปี สู่ความยั่งยืน (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ซีเค พาวเวอร์ ได้รับการประเมินให้เป็นหนึ่งใน 34 บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับ ‘AAA’ ผ่าน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งผลจากการประเมินแสดงให้เห็นว่า ซีเค พาวเวอร์ มีความโดดเด่น อย่างมากในการกำหนดกลยุทธ์และการปฎิบัติงานตามแผน/นโยบาย พร้อมวัดผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมและ เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ โดยการประเมินนี้นับเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณารับรางวัล SET Awards 2023 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

“ซีเค พาวเวอร์ วางเป้าหมายการเติบโตในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและรากฐานความมั่นคง ทางพลังงาน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอ นต่ำอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่สามา รถหวังผลในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) หรือ CKP NET ZERO EMISSIONS 2050 สอดคล้องเป็นไปตามกรอบเป้าหมายของภาครัฐ โดยในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเครือของกลุ่มบริษัท ซีเค พาวเวอร์ สามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดส่งให้ประเทศไทยได้ กว่า 9.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) หรือคิดเป็นกว่า 18% ของ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลก จากการประเมินขององค์การพลังงานระหว่างประเทศที่จะมีสัดส่วนมากถึง 95% ในปี 2569” นายธนวัฒน์กล่าว

พร้อมกันนี้ในปี 2566 นี้ ซีเค พาวเวอร์ ได้รับการประเมินจากการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศขององค์ก รที่จัดขึ้นโดยสถาบันชั้นนำ ทั้งการได้รับคะแนนกำกับดูแลกิจการ (CG Score) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และที่สำคัญได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักท รัพย์ ESG100 (Environmental, Social and Governance) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งหมดสะท้อนการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ตอกย้ำภาพ การทำงาน ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของซีเค พาวเวอร์ในการมุ่งสร้าง พลังงานสะอาดสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่ง การได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 นั้นถือเป็นสิ่งยืนยันในความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้กั บองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม มาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของ ซีเค พาวเวอร์ และพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป