กลุ่มดุสิตธานีคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์จาก SET Awards 2023

กลุ่มดุสิตธานีคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์จาก SET Awards 2023

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ดุสิตธานี ในโอกาสเข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากเวที SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล

สำหรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) เป็นรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งพิจารณาจากการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันที่ติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำ การได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของ บมจ.ดุสิตธานี ในครั้งนี้ จึงสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดทำข้อมูล การจัดกิจกรรมทั้งกับนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์การลงทุน ที่ บมจ.ดุสิตธานี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้กลุ่มดุสิตธานี ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งพิจารณาจากบริษัทฯ ที่มีธรรมาภิบาลเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขณะที่รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจของกลุ่มดุสิตธานี ในฐานะบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 8 บริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2518 และเป็นรางวัลที่พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยาวนานถึง 48 ปีของกลุ่มดุสิตธานี