FPI คว้ารางวัล Best Sustainability Excellence ในงาน SET AWARDS 2023

FPI คว้ารางวัล Best Sustainability Excellence ในงาน SET AWARDS 2023

บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI)  ผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ คว้ารางวัล SET AWARDS 2023 สาขา Sustainability Excellence  รางวัล Best Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมาร์เก็ตแคปมากกว่า 1.5 พันล้านบาท โด FPI ตั้งเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2573 และเป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองการตั้งเป้าหมาย SBTi องค์กรแรกของประเทศไทย

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า FPI ถือเป็นองค์กรขนาดกลาง ซึ่งมีนโยบายและกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและขับเคลื่อนธุรกิจสู่การดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่มาตรฐานสากลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนพื้นฐานตระหนักถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และทำให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่ธุรกิจ

“FPI นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และวัสดุกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทางธุรกิจทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นการลดของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ การยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์  การใช้พลังงานทดแทนและการปล่อยมลพิษน้อยที่สุด ผ่านการรักษาคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่นานที่สุด”

สำหรับรางวัลดังกล่าวมอบเพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ