“เบทาโกร” จัดงาน “Livestock Symposium” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นำเสนอนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์ ตอกย้ำกลยุทธ์ “360° Transformation”

“เบทาโกร” จัดงาน “Livestock Symposium” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นำเสนอนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์ ตอกย้ำกลยุทธ์ “360° Transformation”

“บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” โดย “กลุ่มผลิตปศุสัตว์” จัดงาน “BETAGRO Livestock Symposium 2023” ภายใต้แนวคิด “Livestock Sustainovation” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกร เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการผลิตที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ ของคู่ค้า ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำกลยุทธ์ “BETAGRO 360° Transformation” ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 

“นายสมศักดิ์ บุญลาภ”
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตปศุสัตว์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งาน “BETAGRO Livestock Symposium 2023” จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกร ทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ ที่เกิดจากคิดค้นวิจัย พัฒนา และปรับปรุงด้วยแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อนำไปต่อยอดการทำงาน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนผลิตภาพที่มากขึ้น
การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Livestock Sustainovation” ซึ่งมาจากคำว่า “Sustainability” และคำว่า “Innovation” มีผลงานที่ร่วมส่งเข้าคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการทั้งสิ้นกว่า 83 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกในด้านความยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรม (Innovation) จำนวน 30 ผลงาน แบ่งเป็นรูปแบบ Poster จำนวน 20 ผลงาน และ Presentation จำนวน 10 ผลงาน โดยมี “ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ “ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็น
คณะกรรมการและให้คำแนะนำสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ไม่เพียงเท่านี้ยังมี “Special Talk” สุดพิเศษ จาก “ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน” ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “The Danger of DOING NOTHING” อีกด้วย
“BETAGRO Livestock Symposium เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้พนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกร ทั้งในและต่างประเทศ ได้คิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาการกระบวนการทำงานด้านการผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ สอดคล้องกับการทำงานภายใต้กลยุทธ์ “BETAGRO 360° Transformation” ที่มุ่งทำให้เกิดกระบวนการทำงานใหม่ ๆ (New Way of  Working) รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยการขับเคลื่อนการทำงานในทุกด้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนกลุ่มผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนมีผลิตภาพที่มากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่ต้องการช่วยเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป” “นายสมศักดิ์” กล่าวทิ้งท้าย