PIMO-ไพโม่ แบ่งบุญสวยรับบริจาคเครื่องสำอาง ที่ไม่ใช้หรือหมดอายุให้จิตอาสา

PIMO-ไพโม่ แบ่งบุญสวยรับบริจาคเครื่องสำอาง ที่ไม่ใช้หรือหมดอายุให้จิตอาสา

บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) นำโดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา แบ่งบุญสวยรับบริจาคและรวบรวมเครื่องสำอางที่ไม่ใช้หรือหมดอายุ นำไปแต่งหน้าผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย เป็นการเสียสละ เพื่อส่วนรวมในการสร้างสิ่งดีๆ แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทำให้สังคมได้ประโยชน์ เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสุขมากขึ้นจากการได้เป็นผู้ให้และผู้รับ..เพราะความสุขอยู่รอบๆ PIMO-ไพโม่ จริงจริ๊ง!! คร้า