SCAP ส่งโครงการ ‘SCAP ปันเพื่อน้อง’ เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน

SCAP ส่งโครงการ ‘SCAP ปันเพื่อน้อง’ เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ครบวงจร เปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนของบริษัท ‘SCAP เต็มที่กับชีวิตได้ทุกวัน’ บริษัทจึงจัดทำ ‘โครงการ SCAP ปันเพื่อน้อง’ เพื่อเติมเต็มโอกาสและสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในมิติสังคมตามหลัก ESG โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาสามารถสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน จึงได้สนับสนุน ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียน ซึ่งในปี 2566 ได้เลือกโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 38 ทุน แบ่งเป็น ทุนเรียนดี ทุนยากจน ทุนเรียนดีและยากจน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ นำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตน สร้างอนาคตตามที่มุ่งหวัง รวมถึงการเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลทางการศึกษา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน ขณะเดียวกันได้มอบ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และฝึกทักษะด้านกีฬาเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการเรียนรู้

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ได้รับการสนับสนุนพื้นฐานในมื้ออาหาร ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนต้องประสบปัญหาในการเพิ่มมื้ออาหารกลางวันให้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัทจึงได้มอบทุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนให้นักเรียนได้อิ่มท้อง และมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน อีกด้วย