STA เข้าตากองทุน Thai ESG หลังคว้าเรตติ้ง SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ AAA

STA เข้าตากองทุน Thai ESG หลังคว้าเรตติ้ง SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับ AAA

กลายเป็นหุ้นที่อยู่ในเรดาร์ของกองทุน Thai ESG ไปแล้ว หลังจากผู้บริหารหนุ่ม วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ESG ทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต เช่น การดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การดำเนินงานสวนยางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน FSC เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นเป็นบริษัทยางพาราคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573 และ Net Zero Emissions หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดูแลสังคมและสิทธิมนุษยชน และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลโดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับการใช้หลักเกณฑ์ EUDR ของสหภาพยุโรปที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ภายในปีหน้า ให้การส่งออกยางไปยุโรปจะต้องตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งต้องมาจากพื้นที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าและไม่อยู่ในพื้นที่รุกล้ำป่าสงวน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับสูงสุด AAA จึงเชื่อว่าหุ้น STA จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายการลงทุนของกองทุน Thai ESG จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่วางแผนทยอยเปิดตัวช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้