บลจ. ไทยพาณิชย์ ยืนหยัดเจตนารมณ์ มองวิถีการดำเนินธุรกิจโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นองค์กรร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ปี 2023

บลจ. ไทยพาณิชย์ ยืนหยัดเจตนารมณ์ มองวิถีการดำเนินธุรกิจโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นองค์กรร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ปี 2023

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เข้ารับมอบเกียรติบัตรการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืน” โดย SCBAM เป็นหนึ่งในสองของบริษัทจัดการกองทุนที่ผ่านการรับรองจาก CAC ปี 2023

ประกาศนียบัตรนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCBAM ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นไปตามหลักคุณธรรม พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมความเสี่ยงด้านคอรัปชันให้มีความโปร่งใสในทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อปัจจัยการเติบโตของธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งนี้ SCBAM ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มาตั้งแต่ปี 2555 ทำให้ SCBAM สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน และพร้อมก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่ความยั่งยืนได้ในอนาคต