AAI ผ่านการรับรอง CAC National Conference 2023 ผนึกกำลังภาคเอกชนไทย ต่อต้านคอร์รัปชัน

AAI ผ่านการรับรอง CAC National Conference 2023 ผนึกกำลังภาคเอกชนไทย ต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Shelf stable food) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และ OEM เข้ารับประกาศนียบัตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยมี นางสาวพัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนในการรับมอบ สำหรับรางวัลนี้ AAI ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีนโยบายย้ำและชูจุดยืนในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส ทั้งจากภายในองค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมผนึกกำลังต้านคอร์รัปชัน สร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้