TKC เปิดโมเดลซีเอสอาร์ “TKC Smart Farming” เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรไทยยุคไอที

TKC เปิดโมเดลซีเอสอาร์ “TKC Smart Farming” เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรไทยยุคไอที

นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC  มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมในโครงการ “ปั้น Mr & Miss IoT เกษตรกรอัจฉริยะ”  โดยมีพลโท สุรเดช ประเคนรี ประธานมูลนิธิณัฐภูมิลำปาง ร่วมแสดงความยินดี ณ มูลนิธิณัฐภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง นับเป็นรุ่นแรกของโครงการ นำร่องให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน IoT หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) และการใช้อุปกรณ์ (Workshop) เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเพาะปลูก หรือทำเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรม   

โดย TKC นำเอาประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมกว่า 20 ปี  มาช่วยออกแบบระบบ ควบคุมอัตโนมัติเป็นโรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะ (smart greenhouse) โดยมีการนำเอาเทคโนโลยี IoT ที่จะสามารถตรวจสอบปัจจัยต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมในการปลูกพืช เช่น ความชื้นในดิน ในอากาศ อุณหภูมิ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมประกาศเดินหน้าเฟสถัดไป นำเอาเทคโนโลยีปัญญาอัจฉริยะหรือ AI (Artificial Intelligence) พร้อมแพลตฟอร์มรองรับการใช้ในระบบการเกษตรอื่นๆ เพิ่มเติม มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล “มูลนิธิณัฐภูมิ
“มูลนิธิณัฐภูมิ” เป็นองค์กรการกุศล ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ก่อตั้งโดยนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ประธานกรรมการบริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ ต้องการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นในการช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นที่ของชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางพัฒนาชุมชมของมูลนิธิ คือ
1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรชุมชนในพื้นที่ โดยให้ความรู้แก่ชาวชุมชนเรื่องเกษตรปลอดภัย
2. ส่งเสริม และ พัฒนาชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
3. สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กนักเรียนที่ไม่มีทุนการศึกษา เป็นหลัก
4. ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกป่าผลไม้ และปลูกป่าเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน