บอร์ดไฟเขียว TEAMG ซื้อหุ้น NETBAY 6% ทุ่ม 200 ล้านบาทเสริมแกร่งธุรกิจ

บอร์ดไฟเขียว TEAMG ซื้อหุ้น NETBAY 6% ทุ่ม 200 ล้านบาทเสริมแกร่งธุรกิจ

บอร์ดไฟเขียว TEAMG ควักเงินสดมูลค่า 204 ล้านบาทเข้าถือหุ้น NETBAY จำนวน 12,000,000 หุ้น สัดส่วน 6% จากนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NETBAY หวังขยายการให้บริการและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบริษัทในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY โดยบริษัทจะเข้าไปซื้อหุ้นสามัญจากนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ จำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละไม่เกิน 17 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 204,000,000 บาท เป็นเงินสด โดยจะเข้าทำรายการภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

สำหรับ NETBAY ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการคิดค้นสร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนกับผู้บริโภค (B2C) วัตถุประสงค์ในการลงทุนครั้งนี้เพื่อขยายการให้บริการและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของบริษัทในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจของ NETBAY เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้

ดร.อภิชาติ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ตนในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา ทำความตกลง ดำเนินการ พิจารณากำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการ ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อตกลงและเอกสารต่างๆตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ NETBAY ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

“การลงทุนในหุ้นของ NETBAY ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างพันธมิตรร่วมกันระหว่างบริษัทและ NETBAY รวมถึงร่วมมือกันนำศักยภาพและความรู้ความสามารถของแต่ละบริษัทมาใช้เพื่อให้เกิด Synergy บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในด้าน ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม รวมถึงธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ปัจจุบันมีความต้องการงานด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น” ดร.อภิชาติกล่าว