มูลนิธิโอสถสภาสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการครบ 150 คน มอบโอกาสพร้อมเป็นพลังเพื่อก้าวต่อไป

มูลนิธิโอสถสภาสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการครบ 150 คน มอบโอกาสพร้อมเป็นพลังเพื่อก้าวต่อไป

กรุงเทพฯ, 21 ธันวาคม 2566 – มูลนิธิโอสถสภาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่คนพิการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 60 คน ผ่านโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และตัวแทนมูลนิธิโอสถสภา ให้เกียรติเป็นประธาน และมีนายณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการมูลนิธิโอสถสภา นายคฑา โอสถานุเคราะห์ กรรมการมูลนิธิโอสถสภา และนางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทำให้ในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิโอสถสภาได้ส่งมอบอาชีพให้กับคนพิการเสร็จสิ้นครบ 150 คน ตามเป้าหมาย

มูลนิธิโอสถสภามีเป้าหมายในการให้การช่วยเหลือสังคม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณกุศล ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 ของ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผ่านโครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งมอบอาชีพให้แก่คนพิการ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนพิการ ให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบอาชีพให้คนพิการครบ 150 คนตามเป้าหมายที่วางไว้ ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น สระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยสนับสนุนสร้างอาชีพพร้อมมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพใน 4 หมวด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม งานเกษตร งานบริการ และงานฝีมือ ตามความสนใจและความถนัดของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้พิการได้อย่างตรงจุด มอบโอกาส สร้างก้าวแรก ให้คนพิการมีอาชีพและสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้

ทั้งนี้ มูลนิธิโอสถสภาได้มีการติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือและคำแนะนำแก่คนพิการในโครงการ โดยสร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างคนพิการที่ได้รับมอบทุน เพื่อให้เกิดมิติทางสังคมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มูลนิธิฯ มีเป้าหมายให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รายได้ และสามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ “มูลนิธิโอสถสภา มอบโอกาส สร้างอาชีพ” นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิโอสถสภาในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานโมเดลการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงโอกาสและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง โดยการมอบอาชีพให้คนพิการในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ถือเป็นการปิดท้ายการส่งมอบอาชีพของโครงการจนครบ 150 คน เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนพิการเพื่อให้มีพลังเพื่อก้าวต่อไป