“QTC” รับรางวัล “Sustainability Disclosure Award 2023”

“QTC” รับรางวัล “Sustainability Disclosure Award 2023”

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า โดย นายพจน วงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจหม้อแปลง เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ โดย QTC ดำเนินธุรกิจยึดหลักความยั่งยืนที่ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตามหลักในการวางรากฐานความยั่งยืนและมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯในระยะยาว ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดย QTC เป็นหนึ่งในองค์กรเข้ารับรางวัล จาก 153 ราย แสดงถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้