ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และพันธมิตรกว่า 80 บริษัท ร่วมจัดงาน WeCYCLE DAY ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และพันธมิตรกว่า 80 บริษัท ร่วมจัดงาน WeCYCLE DAY ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บรรยายภาพ: คุณจรีพร จารุกรสกุล  (ตรงกลาง) ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) พร้อมด้วย คุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา (กลางขวา) รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณดนัยเดช เกตุสุวรรณ (กลางขวาคนที่ 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) และคุณภารนัย ไวทยะเสวี (กลางซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เป็นเกียรติเข้าร่วมงาน WeCYCLE DAY ณ อาคาร อีซี่พลาซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด ระยอง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ พันธมิตร รวมกว่า 80 บริษัท ร่วมจัดกิจกรรม WeCYCLE DAY ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด ระยอง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อตอกย้ำ ปณิธานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ส่งเสริมสังคมและคุณภาพชีวิตในทุกมิติ

โดยในครั้งนี้โครงการได้รับการสนับสนุนจากบริษัท และหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่ม WeCYCLE ผ่านโครงการ “WeCYCLE ขอขวด ของเธอ” และ “WeCYCLE กระดาษเก่าเราขอ” ในการรวบรวมและคัดแยกขวดพลาสติก และกระดาษ เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ รวมถึงส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 15,000 ต้น ขวดพลาสติก(PET) ที่ได้จากโครงการจะถูกบริหารจัดการ กำหนดจุดรับพลาสติกสะอาดและอำนวยความสะดวกในการขนส่งผ่าน “GC YOUเทิร์น” จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยพลาสติก ร่วมกับเส้นใยผักตบชวาจากบ่อบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมของ กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลิตเป็นกระเป๋ามอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ  และผลิตภัณฑ์ Upcycle ที่สวยงามกระดาษที่ได้จากโครงการจะถูกบริหารจัดการ รวมรวมและขนส่งจากสมาชิกในกลุ่ม WeCYCLE โดยบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) นำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล และ นำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่รอบนิคมฯ และเพื่อเป็นการขอบพระคุณ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตรซึ่งผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ให้แก่พันธมิตร WeCYCLE จำนวน 80 บริษัท อีกทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งผลิตจากวัสดุรีไซเคิลให้แก่บริษัทพันธมิตรผู้มียอดการบริจาคขวดพลาสติก (PET)ใช้แล้วและ กระดาษใช้แล้วสูงสุด 5 ลำดับแรกโดยคำนวนจากปริมาณเทียบเท่าการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังนี้

การจัดงาน WeCYCLE DAY ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สะท้อนการใช้แนวคิด WHA: WE SHAPE THE FUTURE แนวทางการสร้างคุณค่าเพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาธุุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันภายใต้พันธกิจ “The Ultimate Solution for Sustainable Growth” โดยวางแนวทางการพัฒนาที่ยึดหลักทั้งบรรษัทภิบาล การพัฒนาทรัพยากรมนุุษย์ และการอนุุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ