FTREIT ปลื้ม! ยอดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนทะลุเป้า

FTREIT ปลื้ม! ยอดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนทะลุเป้า

กรุงเทพฯ 28 ธันวาคม 2566

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” ได้รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เต็มจำนวน 2,090 ล้านบาท จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวน 220 ล้านหน่วย ที่ราคาหน่วยละ 9.50 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินเป้า มียอดการจองซื้อมากถึง 122% ของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมด โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ซึ่งได้จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเกินสิทธิที่ตนเองมีอยู่ ส่งผลให้ FTREIT สามารถขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมได้เต็มจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด 220 ล้านหน่วย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินงานอันแข็งแกร่งของกองทรัสต์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการบริหารเชิงรุกและขยายการการลงทุนในทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพของ FIRM โดยปัจจุบันอันดับความน่าเชื่อถือของกองทรัสต์อยู่ที่ระดับ A (Stable)

สำหรับเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนซื้อทรัพย์สินในช่วงปี 2566 ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์สามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนครั้งถัดไป