UAC สานต่อแนวคิด ESG ใส่ใจดูแลบุคลากร – ชุมชน ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ Circular Economy

UAC สานต่อแนวคิด ESG ใส่ใจดูแลบุคลากร – ชุมชน ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ Circular Economy

กรุงเทพฯ - บมจ.ยูเอซี โกลบอล “UAC” เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานทดแทน สู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมสานต่อแนวคิด ESG สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข พร้อมวางรากฐานความยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” เปิดเผยว่า ในฐานะที่ UAC เป็นบริษัทเอกชนด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม มีการวางกลยุทธ์พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการให้บริการ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องทั้งพนักงาน พาร์ทเนอร์ และชุมชน พร้อมทั้งยึดหลักความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตามหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งตอกย้ำถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   

โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชมชุนในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย อาทิ การมอบหมวกกันน็อก ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ อบต.กกแรต , อบต.ไกรนอก , อบต.ไกรกลาง , อบต.ไกรใน และ อบต. กง ภายใต้โครงการ “กลุ่มบริษัทยูเอซี ห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัย”ประจำปี2566 เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องการสวมหมวกกันน๊อก ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สิน และยังเดินหน้าส่งมอบโครงการดี ๆ ต่อเนื่อง ทั้งการมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี กลุ่มบริษัทยูเอซี ประจำปี 2566” จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกกแรต บ้านปรักรัก บ้านคลองตะเข้ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 39 ทุน และโรงเรียนในเครือข่ายอรุโณทัย จำนวน 74 ทุน รวมทั้งสิ้น 113 ทุน คิดเป็นจำนวน 180,200 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดรับนโยบายบริษัทฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษา และใส่ใจสิ่งดี ๆ เพื่อชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยได้มีการกิจกรรมทำบุญประจำปี พร้อมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ เนื่องในวันปีใหม่ 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรภายในองค์กร  “จากพลังความร่วมมือทั้งบุคลากรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ในชุมชน ในปี 2566 ที่ผ่านมานับเป็นเรื่องน่ายินดีที่หลายฝ่ายพร้อมใจร่วมสร้างความยั่งยืนและคืนความสุข ความสดใส ให้กับชุมชน สอดรับกับความยั่งยืน ที่บริษัทได้รับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition”หรือ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลัก ESG ของบริษัทเสมอมา”