PPS คว้า Sustainability Disclosure Award ปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์

PPS คว้า Sustainability Disclosure Award ปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์

นางสาว พัทรวรรณ เมฆดุษฎีรมย์ Sustainability Manager บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้