บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ 1 ใน 5 บริษัท พลังงานที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ปี 2567

บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ 1 ใน 5 บริษัท พลังงานที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ปี 2567

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 1 ใน 5 บริษัทพลังงานที่ได้ รับรางวัล จาก 55 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2567 โดย QGEN Survey ที่สำรวจกลุ่มคนทำงานอายุ 20-40 ปี ในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา

จากผลสำรวจ “QMAC Thailand Most Attractive Companies 2024” ของ QGEN Survey ซึ่งได้มีการประกาศรางวัลครั้งใหญ่ประจำปี 2567 ประกอบด้วยรางวัล 55 บริษัทที่ คนทำงานอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด พบว่า Top 5 บริษัทที่คนทำงานอยากร่วมงานด้วย มากที่สุด ได้แก่ Google, SCG, PTT, LINE Corporation, Bitkub โดย บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในห้าของบริษัทกลุ่มพลังงาน ที่ได้รับการ จัดลำดับดังกล่าว

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงผลงานอันโดดเด่นและ เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งมั่น “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” สอดคล้องกับทิศทาง ขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร ซึ่ง เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสนับสนุน กันระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงาน มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวม ถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ภายใต้ค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการทำงานและหลักปฏิบัติของ บี.กริม เพา เวอร์ ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีสติ ในการดำเนินชีวิต (Mindfulness) อีกทั้งการนำหลักการความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) มาปรับให้เข้ากับองค์กร พัฒนาทัศนคติ มุมมอง และความคิดของพนักงาน ให้มีความตระหนักรู้คุณค่าและความสุขของตนเอง อันจะนำไป สู่ความสุขที่ยั่งยืนของสังคม

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล กล่าวเสริม ว่า ในโลกยุคปัจจุบันการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คน ทำงานมองหาจากหลายๆองค์กรก็คือ Diversity and Inclusion หรือการยอมรับความหลาก หลายและความเท่าเทียมกันของคนในองค์กร โดยที่บี.กริม มองว่า HR ยุคใหม่ว่า ไม่ ได้หมายถึงต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจความแตกต่างของ คน ไม่ว่าจะเป็น Generation, เพศ, การให้คุณค่า หรือปัจเจกบุคคล เพราะจะช่วยทำ ให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมการเปิดใจ ยอมรับ ความแตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างแผนการสื่อสาร สร้าง ระบบงานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือการสร้าง Growth Mindset ให้ กับพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด “บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่มีฐานลูกค้าหลักในนิคมอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ยุทธศาสตร์ของเราคือ ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนแนงทาง Net Zero Carbon และ ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก พร้อมกับการดูแลชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตรและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวทิ้งท้าย