วีจีไออาสา ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วีจีไออาสา ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ("VGI") ผู้นำการตลาด Offline-to-Online ("O2O") โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่ว น ตลอดจนมุ่งพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศเสมอมา คุณสุนันญา ศรีน้อยขาว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และทีมงานวีจีไออาสา เป็นตัวแทนร่วมพัฒนาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด พัดลมติดผนัง จำนวน 16 ตัว พร้อมด้วยทีมงานร่วมพัฒนาออกแบบระบบ Network ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนอย่างเท่าเ ทียม ผ่านการกระจายความช่วยเหลือให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งนี้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์โอกาสดีๆเพื่อตอบแทนสู่สั งคมอย่างยั่งยืนต่อไป