MTC พร้อมหนุนหลักเกณฑ์แบงก์ชาติ ยืนหยัดให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

MTC พร้อมหนุนหลักเกณฑ์แบงก์ชาติ ยืนหยัดให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับหลักเกณฑ์แบงก์ชาติ ให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม พร้อมหนุนมาตรการแก้หนี้ ส่งเสริมวินัยทางการเงิน หวังสร้างสุขภาพหนี้ที่ดีให้กับภาคครัวเรือนทั่วประเทศ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า พร้อมสนับสนุนหลักเกณฑ์ “การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม” (Responsible Lending) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตยกระดับการให้การบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ

โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ การโฆษณาและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สร้างวินัยทางการเงิน พัฒนาคุณภาพลูกหนี้

รวมถึงปรับมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ “คลินิกแก้หนี้” กว่า 7,536 สาขาทั่วประเทศที่สามารถตอบโจทย์แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่อที่รับผิดชอบตลอดวงจร พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครอบคลุม

รองกรรมการผู้จัดการ MTC กล่าวอีกว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย มีความซื่อสัตย์ เคารพในสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ จนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) รวมถึงผลประเมินหุ้นยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ A และผลประเมิน MSCI Index ในระดับ AA สะท้อนการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรม มุ่งสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้กับประชาชน และเติบโตควบคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน