นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Thailand’s Top Corporate Brand 2023”

นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Thailand’s Top Corporate Brand 2023”

นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS เข้ารับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand’s Top Corporate Brand 2023” ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดของประเทศไทยประจำปี 2566  ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand” จัดขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน...

สำหรับ  ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand”  เป็นผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล แห่งหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้