เปิดรายละเอียดหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ” พบหุ้นที่ถือโดย “ณุศาศิริ” ปราศจากข้อพิพาท วันที่ 26 ม.ค.2567

เปิดรายละเอียดหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ” พบหุ้นที่ถือโดย “ณุศาศิริ” ปราศจากข้อพิพาท วันที่ 26 ม.ค.2567

“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” เปิดรายละเอียดหุ้นทั้งหมดลงบนเว็บไซต์บริษัทฯ แบ่งเป็นหุ้น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ “กลุ่มที่ 1 หุ้นที่ถือครองตามปกติ” เปลี่ยนสิทธิการถือครองตามปกติของธุรกิจ และสมบูรณ์ด้วยกฎหมาย ครอบคลุมหุ้นที่จำหน่ายให้กับ “ณุศาศิริ” และ “กลุ่มที่ 2 หุ้นที่ถูกอ้างถึงในคดี จากความขัดแย้งส่วนบุคคล ซึ่งไม่กระทบบริษัทฯ” โดยทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีผลกระทบใดๆ ระหว่างกัน เนื่องจากมีเจ้าของคนละรายไม่เกี่ยวข้องกัน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้ สถานะปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรวม 135 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 108,837,300 หุ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบใดๆ ระหว่างกัน เนื่องจากมีเจ้าของคนละราย ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครองตามปกติ จำนวน 44,119,889 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 40.54% ไม่พบข้อพิพาทใดๆ โดยหุ้นกลุ่มนี้ครอบคลุมถึงหุ้นของบริษัทฯ ที่ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ถือครองอยู่

กลุ่มที่ 2 หุ้นที่ถูกอ้างถึงในคดีหมายเลขดำที่ อ.1708/2564 (หมายเลขแดงที่ อ.1753/2566) จากความขัดแย้งส่วนบุคคล ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง และไม่มีผลกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 64,717,411 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 59.46% ซึ่งสถานะปัจจุบัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากยังไม่มีคำพิพากษาและหรือคำสั่งของศาลใด ให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด จำนวน 135 ราย จำนวนหุ้น 108,837,300 หุ้น ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ