PRIME ลงนามสัญญา PPA โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ รวม 15.70 MW.

PRIME ลงนามสัญญา PPA โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ รวม 15.70 MW.

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME บริษัทชั้นนำในการทำธุรกิจด้านพลังงานสะอาด โดย           นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  บริษัทย่อยที่ PRIME ถือหุ้นร้อยละ 99.99 จำนวน 2 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farm)  ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงโดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 15.70 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังนี้

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farm) มีอัตราขายไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 2.1679 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

หัวหน้าทีมทั้งสามท่านในสายงานธุรกิจสาธารณูปโภคกล่าวเสริมว่า ส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) อีก 2 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 72.26 เมกะวัตต์ จะดำเนินการลงนามสัญญาในลำดับต่อไป