‘ตง ธีระนุสรณ์กิจ’ ประธานกรรมการบริหาร KCG รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เกษมบัณฑิต

‘ตง ธีระนุสรณ์กิจ’ ประธานกรรมการบริหาร KCG รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เกษมบัณฑิต

นายตง ธีระนุสรณ์กิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG  เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาเพื่อเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้ที่อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่สร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ หอประชุมเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567