SKE Group เปิดแผนธุรกิจปี 2567 เดินหน้าพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

SKE Group เปิดแผนธุรกิจปี 2567 เดินหน้าพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) “SKE Group” แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ด้วยการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด “N15 Technology” จากเร่งยอดขาย เป็นเพิ่มการรับกำจัด เพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุน และร่วมช่วยลดขยะไปหลุมฝังกลบเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SKE Group ดำเนินธุรกิจทั้งการให้บริการบรรจุก๊าซธรรมชาติ NGV, โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง, ธุรกิจกำจัดขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF และ Financial Technology ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมานี้ SKE Group ตระหนักถึงความสามารถในแต่ละทุกธุรกิจที่ยังมีโอกาสในการบริหารจัดการและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัญญาระยะยาวถึง 20 ปี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังมีสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการให้เกิดผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การจัดหาวัตถุดิบ การดูแล วิเคราะห์และประเมินผลการ Operation & Maintenance อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอด แต่ในปีนี้เราจะเพิ่มความเข้มข้นและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ธุรกิจกำจัดขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF หรือ N15 Technology ซึ่งจากเดิมเรามีโรงงานที่จังหวัดชลบุรี และในปี 2566 ที่ผ่านมา เรามีโรงงานใหม่ ณ จังหวัดสระบุรี ที่ดำเนินการทดสอบระบบและเริ่มดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในปี 2567 นี้เรายังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของ N15 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของโรงงาน N15 Technology จังหวัดชลบุรี จากจุดแข็งด้านสถานที่โดยตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งมีโรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับกำจัดขยะตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ในปีนี้ N15 Technology จึงจะมุ่งเน้นการจัดหาลูกค้าขยะอุตสาหกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรับกำจัดขยะ สร้างรายได้จากการกำจัดขยะ ลดต้นทุนการซื้อขยะ และเป็นการหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนกลยุทธ์ในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายของ N15 Technology เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญด้านการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF เป็นอันดับต้น สัดส่วนรายได้ของ N15 Technology จังหวัดชลบุรีก็มีรายได้หลักจากการจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ RDF เช่นกัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในครั้ง เกิดจากการประเมินและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ จึงเป็นเกิดเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เป็นก้าวสำคัญในครั้งนี้

ในปี 2567 นี้ แผนการดำเนินธุรกิจของ SKE Group เกิดจากเจตนาที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ ด้วยการพัฒนาธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเติบโตด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ รวมทั้งเรายังเปิดโอกาสในการศึกษาธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ในแวดวงขยะเช่นเดียวกันอยู่โดยตลอด ปีนี้จึงเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของ SKE Group เพื่อให้เป็นการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง