TTA Group จัดกิจกรรม School Tour “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ครั้งที่ 2 มุ่งปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการบูลลี่

TTA Group จัดกิจกรรม School Tour “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ครั้งที่ 2 มุ่งปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการบูลลี่

กรุงเทพ ประเทศไทย 31 มกราคม 2567 : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ. หญิง    ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการจัดกิจกรรม School Tour ครั้งที่ 2 หลังจากกิจกรรม School Tour ครั้งแรกที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ. สงขลา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

แอปพลิเคชัน “Buddy Thai” พัฒนาขึ้นจากความตั้งใจของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก  (Bully) การรู้เท่าทันอารมณ์ และการป้องกันการกระทำความรุนแรงในทุกมิติ ผ่านฟีเจอร์การบันทึกอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยสอดส่องดูแล รวมถึงปุ่มฉุกเฉินสำหรับขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ซึ่งสามารถช่วยลดความกังวล คลายความเครียด เลิกความคิดที่จะโต้ตอบด้วยความรุนแรง และขจัดความคิดที่ฆ่าตัวตายลงได้

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “BuddyThai” ภายใต้แนวคิด “โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้”  เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วผ่าน Apple Store และ Google Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.buddy4thai.com หรือ Facebook BuddyThai App

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Buddy Thai

แอปพลิเคชัน “Buddy Thai” พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชครินทร์ กรมสุขภาพจิต และบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะในการใช้ชีวิต รู้วิธีการรับมือเมื่อพบการรังแกในรูปแบบต่างๆ สามารถเช็คสุขภาพจิตของตัวเอง รวมถึงเป็นช่องทางให้เยาวชนติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาจากนักจิตวิทยาได้โดยตรง สะดวก และรวดเร็ว โดยแอปพลิชัน BuddyThai จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียนต่างๆ ช่วยให้ปัญหาในการฆ่าตัวตายของเยาวชนไทยลดลง

เกี่ยวกับ TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ การสร้างความเติบโตอย่างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) ประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.thoresen.com