“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เลื่อนเสนอขาย IPO

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” เลื่อนเสนอขาย IPO

บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น และ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) ผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ผู้ถือหุ้นหลักของ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล (A&A) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคาร แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอถอนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเลื่อนแผนการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ออกไป สาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ความพร้อมของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีความผันผวน ทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ บริษัทฯ จึงเห็นว่าช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ IPO

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ A&A ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลชั้นนำในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายธุรกิจและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงินชั้นนำในระดับสากลซึ่งทางบริษัทฯ มีความตั้งใจจะดำเนินการ IPO อีกครั้งเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย ทั้งนี้หากมีความ คืบหน้าอื่นใด บริษัทฯ จะรายงานให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบต่อไป

****************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ศิริภัทร แซ่จิ้ว (อุ๊ก) โทร. 091-316-9459