“เบทาโกร” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2566 ประเภทการจัดการพลังงาน

“เบทาโกร” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2566 ประเภทการจัดการพลังงาน

กรุงเทพฯ – 14 กุมภาพันธ์ 2567 – “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” โดย “โรงงานอาหารสัตว์เบทาโกรสงขลา” ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2566 ประเภทการจัดการพลังงาน (The Prime Minister’s Industry Award 2023: Energy Management)” โดยมี นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับโล่รางวัลจาก “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับรางวัลดังกล่าวมอบให้โรงงานอาหารสัตว์เบทาโกรสงขลาในฐานะผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในด้านการจัดการพลังงาน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องจักรภายในสถานประกอบการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเบทาโกรในด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management) ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการศึกษาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้อมตั้งเป้าหมาย Net Zero ภายใน 2050 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณชีวิตด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เบทาโกร บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคนด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ดำเนินธุรกิจครบวงจรครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และปลา และอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง สำหรับการบริโภคในประเทศและส่งออกไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีการขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตลอดจนการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา การติดตามและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเบทาโกร (Betagro Quality Management - BQM) รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ขั้นสูงที่ได้การรับรองและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs) และดำเนินการภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน