“DEXON” เข้ารับเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 ประจำปี 2566

“DEXON” เข้ารับเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 ประจำปี 2566

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “DEXON” เข้ารับเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 ประจำปี 2566 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการที่ดี มีการคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจากปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

“DEXON” ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงานอย่างเสมอมา โดยได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรับรองโครงการโรงงานสีขาวอย่างครบถ้วน ทำให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน และเป็นการแสดงให้เห็นว่า DEXON เป็นสถานประกอบกิจการที่มีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย โดยมีนายมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง