“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร จัดงาน Green Economy: Next Growth and Survive ขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร จัดงาน Green Economy: Next Growth and Survive ขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จัดงาน  “Green Economy: Next Growth and Survive” โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ผู้แทนการค้าไทย กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษถึงนโยบายภาครัฐที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ     สีเขียว ทั้งนี้ ภายในงานยังมีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองโมเดลและรูปแบบนวัตกรรมทางสังคมที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการนำกลไกคาร์บอนเครดิตมาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากวิทยากรผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ Linda McElroy Deputy Mission Director United States Agency for International Development, Regional Development Mission for Asia ต้อนรับ ผู้สนใจติดตามสัมมนาย้อนหลังได้ทาง Facebook : SET Social Impact