การถือครองและการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ปี 2566

การถือครองและการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ปี 2566

สรุปประเด็นสำคัญ:
จากการศึกษาข้อมูลการถือครองและการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า

  • มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นปี 2566 ปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน โดย ณ สิ้นปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมกว่า 5.11 ล้านล้านบาท ลดลงจาก 6.03 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือลดลง 15.3% ใกล้เคียงกับ SET Index  ที่ลดลง 15.2% ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยที่ปรับลดลง เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์เป็นสำคัญ
  • สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (market cap) ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ระดับ 29.39% ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2565 ที่ระดับ 29.62%
  • ในปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นรวมกว่า 13.13 ล้านล้านบาท หรือสูงถึง 2.5 เท่าของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ  และเมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายสุทธิ ที่จำแนกตามกลุ่มหลักทรัพย์ตามสิทธิการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น พบว่า

- ตลอดทั้งปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 192,083 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 176,607 ล้านบาท ใน local shares และขายสุทธิ 18,848 ล้านบาท ใน NVDR หรือขายสุทธิใน local shares และ NVDR รวมกว่า 196,455 ล้านบาท แต่พบว่า ในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในforeign shares 3,373 ล้านบาท
- แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนขายสุทธิในส่วนของการลงทุนเพื่อทำกำไรในระยะสั้น ขณะที่ยังซื้อสุทธิเพื่อการลงทุนระยะยาวเพิ่มเติมเล็กน้อย

ดังนั้น จากข้อมูลของนักลงทุนต่างประเทศทั้งจากการถือครองหุ้นและการซื้อขายหลักทรัพย์ อาจสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2566 ขนาดของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยมีขนาดลดลงจากปีที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเป็นสำคัญ ขณะที่การซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ สะท้อนว่านักลงทุนต่างประเทศซื้อขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นผ่าน local shares และ NVDR และมีการซื้อสุทธิเพื่อลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผ่าน foreign shares