VIH โชว์ผลประกอบการปี 66 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ไม่นับรวมโควิด-19 บอร์ดมีมติปันผล 0.20 บาท/หุ้น เอาใจผู้ถือหุ้น วางเป้าปี 67 รายได้ กำไรเติบโตต่อเนื่อง

VIH โชว์ผลประกอบการปี 66 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ไม่นับรวมโควิด-19 บอร์ดมีมติปันผล 0.20 บาท/หุ้น เอาใจผู้ถือหุ้น วางเป้าปี 67 รายได้ กำไรเติบโตต่อเนื่อง

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ หรือ VIH ประกาศงบปี 66 สิ้นสุด 31 ธันวาคม กำไรสุทธิ 285 ล้านบาท จากรายได้รวม 2,763 ล้านบาท ถือเป็นยอดกำไรสูงสุด (all-time high) ไม่นับรวมการระบาดโควิด  มั่นใจปี 67 เติบโตต่อเนื่องและมั่นคง มีการปรับโครงสร้างภายใน เสริมทัพผู้บริหารเจนเนอร์เรชั่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างโรงพยาบาลเพิ่มในอนาคต เน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ และเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มอาเซียน พร้อมมีมติเอาใจผู้ถือหุ้นอนุมัติปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น สะท้อนความเป็นหุ้นยั่งยืน จ่ายปันผลสม่ำเสมอ

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2566  บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,733.89 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 284.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯมา ไม่นับรวมในช่วงระยะเวลาที่มีสถานการณ์โควิด-19 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการรักษาและการบริการที่เป็นเลิศ มีการเพิ่มและปรับปรุงพื้นที่การให้บริการในทุกโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม รวมทั้งมีผู้เข้ารับบริการศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 VIH ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีเยี่ยม ภายใต้การดูแลและส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีมีคุณภาพสูงสุดให้กับทุกคน โดยบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ด้วยการเสริมทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจ และการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในอนาคต อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Hospital เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์รังสีร่วมรักษา ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์รักษาโรคทางจอประสาทตาที่มีความยากซับซ้อน ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม เพิ่มเติมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชิงลึกระดับยีนเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค และคาดคะเนสุขภาพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ VIH มีกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น และยังขยายตลาดเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเข้ามาใช้บริการมากขึ้นอีกด้วย

ที่สำคัญบริษัท VIH มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวโดยเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสแบบบรรษัทภิบาลที่ดี ผนวกกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการให้บริการผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายให้บริษัทได้รับเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนในปี 2567