TEAMG โชว์ปี 66 กำไรพุ่งเกือบ 130 ล้านโต 25% DITTO ถือหุ้นเพิ่มทุน 4.2% มั่นใจปี 67 งานเพียบ

TEAMG โชว์ปี 66 กำไรพุ่งเกือบ 130 ล้านโต 25% DITTO ถือหุ้นเพิ่มทุน 4.2% มั่นใจปี 67 งานเพียบ

TEAMG โชว์รายได้ปี 66 จำนวน 1.69 พันล้านกำไรพุ่งเกือบ 130 ล้าน โต 25.4% บอร์ดไฟเขียวออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง 70 ล้านหุ้นราคา 4.60 ต่อหุ้น เผย DITTO ควัก 174.8 ล้านกวาด 38 ล้านหุ้นสัดส่วน 4.28 % มั่นใจปี 67 งานเพียบ

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2566  ว่า กลุ่มบริษัททีมฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,685.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 45.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยมีกำไรสุทธิ 129.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.21 ล้านบาท หรือ 25.4 % จากปี 2565 ทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากอัตราร้อยละ 6.3 ในปี 2565 เพิ่มเป็นร้อยละ 7.7 ในปี 2566 จากการที่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ในราคา 4.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 322,000,000 บาทเพื่อเสนอให้บุคคลจำกัดจำนวน 11 ราย โดยมีบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เข้ามาลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 38,000,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.28 วงเงิน 174,800,000 บาท และผู้ลงทุนรายอื่นๆ อีก 10 ราย

“การที่ DITTO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทั้งการบริหารจัดการข้อมูล ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้ามาลงทุนนั้น บริษัทคาดว่าการร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทได้ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ และมีความมั่นคงในระยะยาว อันนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย” ดร.อภิชาติ กล่าว

ดร.อภิชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับในปี 2567 บริษัทมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG ในการทำธุรกิจ มุ่งเพิ่มผลตอบแทนจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับธุรกิจที่ปรึกษาในระยะเวลา 3-5 ปี และมุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และลดต้นทุนในโครงการจากการใช้บุคลากรที่น้อยลง

ในส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษา หลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณจะมีผลบังคับใช้ราวเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะส่งผลให้มีโครงการก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานให้กับบริษัทด้วย

ในส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง งาน EPC ขนาดใหญ่ 2 โครงการคือ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1และโครงการพิพิธภัณฑ์เพื่อองค์ความรู้ไม้มีค่าระยะที่ 2 ที่รับงานในปี 2566 จะสามารถรับรู้รายได้มากขึ้นในปี 2567 และธุรกิจจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองกับ สมอ.และ อบก.เพื่อขยายการให้บริการด้านทวนสอบและรับรองก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กร (CFO) และระดับโครงการ (T-VER) คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าไปลงทุนในหุ้นของ NETBAY ซึ่งทำธุรกิจด้าน Digital Business Technology Platform ในสัดส่วน 6% มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อนำศักยภาพและความรู้ความสามารถของแต่ละบริษัทมาใช้เพื่อให้เกิด Synergy เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น