กองทรัสต์ KTBSTMR ผลประกอบการมั่นคง จ่ายผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เตรียมจ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2566 โอกาสถึง 11.11%/1

กองทรัสต์ KTBSTMR ผลประกอบการมั่นคง จ่ายผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เตรียมจ่ายปันผลไตรมาส 4 ปี 2566 โอกาสถึง 11.11%/1

DAOL REIT : ‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ เตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทนงวดไตรมาส 4 ปี 2566 ในอัตรา 0.1765 บาทต่อหน่วยทรัสต์ หรือ คิดเป็นอัตราประมาณ 11.11%/1 โดยตลอดปี 2566 จ่ายปันผลรวม 211.23 ล้านบาท ผู้ถือหน่วยเตรียมรับเงินวันที่ 21 มีนาคม 2567  ผู้บริหาร ระบุ สินทรัพย์สร้างรายได้ดี ไม่กระทบกับการชำระเงินกู้ในภาวะดอกเบี้ยสูง 

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ‘DAOL REIT’  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  เปิดเผยว่า สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ ยังเดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จึงได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ในอัตรา 0.1765 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมมูลค่ากว่า 53.21 ล้านบาท หรือ คิดเป็นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (ที่ 10.00บาท ต่อหน่วย) และคิดเป็น 11.11% เมื่อเทียบกับราคาตลาด (ณ วันที่ 20 ก.พ. 2567 ที่ 6.30 บาท/หน่วย)

โดยเมื่อพิจารณาตลอดปี 2566 กองทรัสต์ KTBSTMR จ่ายผลตอบแทนรวมกันเป็นจำนวน 0.7006 บาทต่อหน่วย หรือ เป็นจำนวน 211.23 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 7%/2 เมื่อเทียบกับราคาพาร์ 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องสำหรับทุกทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารของ KTBSTMR เนื่องจาก 1.) มีการกระจายความเสี่ยง ทำเลที่ตั้งโครงการ & ประเภทอุตสาหกรรม 2.) มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน สำหรับโครงการที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ และ 3.) ทรัพย์สินมีศักยภาพสูง จึงมีโอกาสในการเติบโตของรายได้จากการประกอบกิจการที่สูงขึ้น

DAOL REIT กำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนใน วันที่ 21 มีนาคม 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 นับเป็นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง

นายพลสิทธิ กล่าวว่า แม้การดำเนินธุรกิจและบริหารสินทรัพย์จะอยู่ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง แต่กองทรัสต์ KTBSTMR มีการบริหารสัดส่วนการกู้ยืมที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ โดย ณวันที่ 31 ธ.ค. 2566 สัดส่วนหนี้ที่มีดอกเบี้ยจ่าย (interest-bearing debt) เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 16.66 เพื่อลดความเสี่ยงของภาระหนี้ ขณะที่ทรัพย์สินทุกโครงการยังมีผลประกอบการที่ดีสม่ำเสมอ ดังนั้นกองทรัสต์จึงมีรายได้ค่อนข้างสูงเพียงพอในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้ยืม 

นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ มีการสรรหาคัดเลือกทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตของรายได้ เพื่อนำเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกระแสรายได้ให้สูงขึ้น รวมถึงมีการพิจารณาการลดต้นทุนในการดำเนินการของกองทรัสต์ เช่น การใช้พลังงานทดแทน โดยมีการศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยเริ่มจากคอมมูนิตี้มอลล์ และสำนักงาน ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญเรื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) 

สำหรับ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์อิสระแบบผสม ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 3,765 ล้านบาท มีนโยบายกระจายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ อาคารคลังสินค้า (Warehouse) โรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) อาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall)  และ ศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) เป็นต้น

“ด้วยความจุดเด่นของการเป็นกองรีทที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้อย่างอิสระ และด้วยศักยภาพของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นการลงทุนที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ จึงแนะนำให้พิจารณาลงทุนกองทรัสต์ KTBSTMR ในระยะยาว” นายพลสิทธิ กล่าว 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจกองทรัสต์ KTBSTMR เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจกองทรัสต์ KTBSTMR สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของกองทรัสต์ที่ www.ktbstmr.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากบริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่าน DAOL Contact Center 02-351-1800 กด 3

หมายเหตุ
/1 อัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนปรับปรุงให้เต็มปี = (เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน/ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 20 ก.พ. 2567) x (365/92)
/2 อัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนทั้งปี = (เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนทั้งปี/ราคาพาร์)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน