OTO ถือฤกษ์ดีเปลี่ยนชื่อสู่ “บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)” พร้อมเตรียมเปลี่ยนตัวย่อหุ้น “PEER” 5 มีนาคมนี้ เร่งเครื่องโชว์โปรเจคใหม่ทันที

OTO ถือฤกษ์ดีเปลี่ยนชื่อสู่ “บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)” พร้อมเตรียมเปลี่ยนตัวย่อหุ้น “PEER” 5 มีนาคมนี้ เร่งเครื่องโชว์โปรเจคใหม่ทันที

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ดย นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า

สืบเนื่องจากมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 วาระที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  เป็น บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) “Peer for You” และชื่อย่อหุ้น จากเดิม OTO เป็น “PEER” นั้น ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยมีผลเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น PEER” จะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

นายจิรายุ เผยว่า “ในชื่อใหม่ บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) “Peer for You”  จะทำให้เห็นตัวตนของ “PEER” แผนธุรกิจใหม่ รวมถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ชัดเจนขึ้น เราตั้งใจปรับโครงสร้างโดยคงธุรกิจที่มีศักยภาพไว้ ในขณะที่หานวัตกรรมหรือช่องทางใหม่มาซัพพอร์ตให้มีความโดดเด่น ก้าวหน้ากว่าคู่แข่ง ซึ่งเราก็ได้แมทช์ธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกันได้อย่างลงตัว”

ทั้งนี้ นายจิรายุ ยังกล่าวเสริมอีกว่า ด้านแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นการเคลียร์ให้ภาพต่อจากนี้ชัดเจนขึ้น และยังคงแสวงหารายได้ ผลกำไร และมุ่งเติบโตอยู่เสมอ ด้านธุรกิจที่มีอยู่ คือ 1) ธุรกิจ call center ทั้งในรูปแบบ Inbound และ Outbound แบบครบวงจร ซึ่งเป็นบริการด้านงานติดต่อสื่อสารที่มีความต้องการสูงในแทบทุกองค์กร และ 2) ธุรกิจ Fintech “peer to peer lending platform” (P2P) ได้แก่ StockLend by NestiFly เป็นนวัตกรรมภาคการเงินที่ช่วยจับคู่ผู้ขอสินเชื่อและนักลงทุนเข้าด้วยกันผ่านแพลตฟอร์มทางการเงิน บริษัทฯ พร้อมต่อยอดนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้ 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เกิดการ Synergy อย่างแข็งแกร่ง และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆแก่สังคม สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป