ศาลฎีกาพิพากษา SCN ชนะขาด คดีข้อพิพาทหลุมก๊าซ บทเรียนราคาแพง อีโค่ โอเรียนท์ ชดใช้กว่า 40 ล้านบาท

ศาลฎีกาพิพากษา SCN ชนะขาด คดีข้อพิพาทหลุมก๊าซ บทเรียนราคาแพง อีโค่ โอเรียนท์ ชดใช้กว่า 40 ล้านบาท

เป็นชัยชนะอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ต้นปี 2567 สำหรับ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ที่ล่าสุดเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ให้บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ชนะคดีกรณีข้อพิพาทที่ยื่นเรียกร้องให้ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“ECOR”) รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ ECOR ผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จำนวน 40,712,438.34 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรืออัตราที่จะปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 7 (ที่แก้ไขใหม่) บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่า ECOR จะชำระให้บริษัทเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีต่อไป

สำหรับการชนะคดีนี้ มีเหตุมาจากการที่บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales and Purchase Agreement for Associated Gas) จากหลุมก๊าซ จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ ECOR ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยมีข้อตกลงในสัญญาว่าจะมีก๊าซให้ในปริมาณ จำนวน 700,000 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐานต่อวันเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ECOR ไม่สามารถจัดหาก๊าซให้บริษัทได้ตามสัญญา และ ECOR ไม่สามารถจัดหาหลุมก๊าซใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาได้ บริษัทจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ ECOR รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ ECOR ผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามกรณีคดีข้อพิพาทที่ SCN ต่อสู้มานานจนได้รับชัยชนะนี้ เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) หรือ SCN ดำเนินธุรกิจบนความสุจริตถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้สามารถยืนหยัดบนความจริงแก่ทุกฝ่ายตามที่ปรากฎนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นการสอนบทเรียน ครั้งสำคัญให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ ที่จำต้องยึดมั่นในความถูกต้องเช่นกันและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว