ผู้ถือหุ้น ‘บมจ.มั่นคงเคหะการ’ หรือ MK ไฟเขียวปรับโครงสร้างธุรกิจ เดินหน้าเข้าซื้อหุ้นและหน่วยลงทุน “คลังสินค้า” และ “โรงงานให้เช่า” พร้อมขายหุ้นธุรกิจบริการด้านสุขภาพแก่บริษัทแม่ คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2567

ผู้ถือหุ้น ‘บมจ.มั่นคงเคหะการ’ หรือ MK ไฟเขียวปรับโครงสร้างธุรกิจ เดินหน้าเข้าซื้อหุ้นและหน่วยลงทุน “คลังสินค้า” และ “โรงงานให้เช่า” พร้อมขายหุ้นธุรกิจบริการด้านสุขภาพแก่บริษัทแม่ คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2567

‘บมจ.มั่นคงเคหะการ’ หรือ MK เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ หลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ขายหุ้น 100% บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด หรือ “RXW” ให้บริการด้านสุขภาพแก่ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “FNS” บริษัทแม่ และให้สิทธิการเช่าที่ดิน 10 ปี พร้อมซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จำกัด หรือ “BFTZWN” บริษัทย่อย เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็น 100% และซื้อหน่วยทรัสต์ “PROSPECT REIT” เพิ่มเป็น 30.80% คาดจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2567 มุ่งสู่ธุรกิจ “คลังสินค้า” และ “โรงงานให้เช่า” ประกาศพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ MK เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในอนาคตที่มุ่งเน้นการเติบโตจากพอร์ตธุรกิจอาคาร “คลังสินค้า”และ “โรงงานให้เช่า” ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นธุรกิจหลัก โดย MK จะขายหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด (RXW) ประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ จำนวน 13,799,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 276 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (FNS) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจดังกล่าว มูลค่าประมาณ 84 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 360 ล้านบาท พร้อมสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสำหรับธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ เป็นเวลา 10 ปี มูลค่าการเช่ารวมประมาณ 1,770 ล้านบาท นอกจากนี้ FNS จะต้องให้กู้ยืมเงินแก่ RXW เพื่อนำมาชำระเงินกู้และดอกเบี้ยแก่ MK

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญและหน่วยทรัสต์จาก FNS ประกอบด้วย 1.) หุ้นสามัญของ บริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จำกัด (BFTZWN) จำนวนทั้งสิ้น 24,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 2,000.08 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 50% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และ 2.) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาฯ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT REIT) จำนวนทั้งสิ้น 83,212,061 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หน่วยละ 9.4697 บาท ในราคาหน่วยละ 9.3885 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 781 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22.19% ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะส่งผลให้ MK มีสัดส่วนถือหุ้นใน BFTZWN ผ่านบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จากเดิม 50% เพิ่มเป็น 100% มีอำนาจตัดสินใจและสิทธิในการบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ PROSPECT REIT จาก 8.61% เป็น 30.80% ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านเงินลงทุนให้กับบริษัทฯ เนื่องจากหน่วยทรัสต์ PROSPECT REIT มีสภาพคล่องในการซื้อขาย

“การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ MK เพื่อกลับมาเติบโตอย่างมั่นคง จากนี้ไป บริษัทฯ จะเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ “คลังสินค้า” และ “โรงงานให้เช่า” ให้แข็งแกร่งพร้อมรับโอกาสภาคอุตสาหกรรมโลกขยายฐานการผลิตสู่อาเซียน สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจจะเสร็จสิ้นภายในปี 2567” นายวรสิทธิ์ กล่าว