ผู้ถือหุ้นกู้ PROEN อนุมัติยืดอายุหุ้นกู้ 2 ปี

ผู้ถือหุ้นกู้ PROEN อนุมัติยืดอายุหุ้นกู้ 2 ปี

ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน 30 มีนาคม พ.ศ.2567  โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 อนุมัติให้ขยายไปอีก 2 ปี พร้อมเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจาก 6.50% เป็น 7.00% ฟากซีอีโอ "กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม" ระบุบริษัทใช้เงินตามวัตถุประสงค์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เตรียมเปิดศูนย์ข้อมูล Intetnet Data Center  แห่งใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคม ปีนี้  มั่นใจจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และให้ผลตอบแทนที่ดี พร้อมเตรียมปรับแผนธุรกิจหาพันธมิตรธุรกิจในรูปแบบร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยี

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับ “หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2567” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติใน 2 วาระสำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติอนุมัติให้  1) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี 2) การชำระคืนเงินต้นบางส่วน และ 3) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด
วาระที่ 2 มีมติอนุมัติเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

โดยทั้ง มติมีคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นกู้เห็นด้วย ถึงร้อยละ 99.58 ขึ้นไป แสดงถึงความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนการชำระคืนตามที่ผู้บริหารนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

นอกจากนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกำกับกิจการที่ดี และการลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล Internet Data Center แห่งใหม่ ปัจจุบันมีความสำเร็จไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จะสามารถสร้างเสร็จได้ตามแผนที่วางไว้ โดยศูนย์ข้อมูล มีพื้นที่ถึง 10,000 ตารางเมตร มีศักยภาพในการรองรับตู้ (Rack) ได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ตู้ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีมาตรฐานของ Data Center ในระดับ Tier III  สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2567 นี้เป็นต้นไป