INETREIT ดีเดย์เปิดจองหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยในวันที่ 11 – 14 มี.ค. 2567 นี้ โชว์ศักยภาพกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เข้าลงทุนตรงในทรัพย์สินประเภทดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมด รับเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต

INETREIT ดีเดย์เปิดจองหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยในวันที่ 11 – 14 มี.ค. 2567 นี้ โชว์ศักยภาพกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เข้าลงทุนตรงในทรัพย์สินประเภทดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมด รับเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT พร้อมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และประชาชนทั่วไปในวันที่ 11 - 14 มีนาคมนี้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุด 9.00 บาทต่อหน่วย เพื่อเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET-IDC3 เฟส 2 ที่มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างผลประโยชน์ตอบแทนได้อย่างไม่จำกัดระยะเวลา รับเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโต หนุนดีมานด์ Data Center และ Public Cloud พุ่ง ชูประมาณการผลตอบแทนปีแรกภายหลังการเพิ่มทุนที่ประมาณ 8%

นายฐิติวัชร กรวุฒิ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT พร้อมเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และประชาชนทั่วไป จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ที่ราคาเสนอขายสูงสุด 9.00 บาทต่อหน่วย กำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิ์จองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.5287 หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหน่วยเดิมสามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. หรือตามเวลาทำการของสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยราคาเสนอขายสุดท้าย ทางผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภายหลัง ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และคาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้ INETREIT จะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 174,476,000 หน่วย ให้แก่ 1) ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เกิน 174,476,000 หน่วย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมสามารถแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสิทธิ์ที่ได้รับจัดสรร เกินกว่าหรือน้อยกว่าสิทธิ์ที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิ์ไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งนี้ก็ได้  2) เสนอขายให้แก่ INET และ / หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ INET เมื่อรวมกับการจัดสรรตามส่วนที่ 1 แล้วจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ และ 3) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และ / หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จากหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2

“การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องเมกะเทรนด์สำคัญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีศักยภาพเติบโตอย่างมากในยุค Digital Transformation โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ INETREIT จะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ทำให้โครงสร้างของกองทรัสต์มีการลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) เพิ่มขึ้นเป็น 42% และอายุการเช่าคงเหลือเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทรัสต์จากเดิม 22 ปี เป็น 54 ปี ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้แก่กองทรัสต์อย่างไม่ถูกจำกัดระยะเวลา นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูง รวมทั้ง INET ซึ่งเป็นผู้เช่าหลักมีประสบการณ์เชี่ยวชาญอย่างยาวนาน และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) และบริการคลาวด์ (Cloud) สัญชาติไทย” นายฐิติวัชร กล่าว

นายสุตกานต์ แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า INETREIT เป็นกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เข้าลงทุนตรงในทรัพย์สินประเภทศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) ทั้งหมด โดยการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET-IDC3 เฟส 2 จะช่วยสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1  ในอัตราประมาณ 8% โดย INETREIT จะปล่อยเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมแก่ INET เพียงรายเดียวเป็นระยะเวลา 30 ปี และมีข้อตกลงปรับขึ้นค่าเช่าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ที่อัตราร้อยละ 2 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่กองทรัสต์ INETREIT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 1.8102 บาทต่อหน่วย เป็นจำนวนทั้งหมด 9 ครั้ง และมีกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยจากผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2566 อัตรา 0.2007 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน (Record Date) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งผลให้นับตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์ฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรวม 2.0109 บาทต่อหน่วย

“INETREIT วางกลยุทธ์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพเติบโตสูงในเมกะเทรนด์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และมุ่งเน้นการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์และสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคง สม่ำเสมอ และยั่งยืนในระยะยาว” นายสุตกานต์ กล่าว


คำเตือน

  1. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน​
  2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน​
  3. ผลการดำเนินงานในอดีตของโครงการ ไม่สามารถยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคตได้​
  4. โปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน​

Disclaimer

เอกสารฉบับนี้มิใช่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้แล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า สำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์