ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ MOU สำนักงาน ปปง. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ MOU สำนักงาน ปปง. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยเทพสุ บวรโชติดารา (ที่ 5 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง TSD กับสำนักงาน ปปง. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง