TIA เดินหน้าขยายฐานการให้ความรู้กฎหมาย “Class Action” สู่นักลงทุนและนักธุรกิจ ผ่าน สโมสรโรตารี ลั่นเป็นหน้าที่สำคัญสร้างภูมิและเกราะป้องกันให้กับนักลงทุน !!

TIA เดินหน้าขยายฐานการให้ความรู้กฎหมาย “Class Action” สู่นักลงทุนและนักธุรกิจ ผ่าน สโมสรโรตารี ลั่นเป็นหน้าที่สำคัญสร้างภูมิและเกราะป้องกันให้กับนักลงทุน !!

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(TIA) ซึ่งเป็น “องค์กร ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล” และการทำหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน เพื่อความยั่งยืน มาตลอดระยะเวลา 35 ปี และ ทำหน้าที่หลักในการจะช่วยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ช่วยเหลือผู้ลงทุน ที่เสียหายจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม Class Action ซึ่งเข้ามาเป็นกลไกในการดูแล ช่วยเยียวยาผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหาย หากเกิดกรณีถูกฉ้อฉล ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน

คุณ สิริพร จังตระกุล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ( TIA ) เปิดเผยว่า การให้ความรู้ เรื่อง กฎหมาย ฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action ยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสมาคมในปี 2567 ที่จะยังคงเดินสายและขยายฐานการให้ความรู้ในเรื่อง Class Action ต่อเนื่อง โดยในปีนี้ นอกจากการเดินสายสัญจรให้ความรู้กับทนายความ ตามหัวเมืองทางเศรษฐกิจที่สำคัญแล้ว ทาง TIA จะเข้าไปให้ความรู้กับ นักลงทุนและนักธุรกิจด้วยการบรรยายในหัวข้อ รู้เรื่องสิทธิ คิดรวมหมู่ สู้ด้วย Class action”  ผ่าน สโมสรโรตารีในเขต กทม. ซึ่งในวันที่ 19 มีนาคม นี้ จะให้ความรู้กับนักลงทุนและนักธุรกิจที่สโมสรโรตารีปทุมวัน วันที่ 29 มีนาคม ที่สโมสรโรตารีพระนคร  และ วันที่ 3 เมษายน ที่สโมสรโรตารีสีลม จากก่อนหน้าที่ได้บรรยายที่ สโมสรโรตารีบางรัก เมื่อเดือน มกราคม และที่สโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักธุรกิจอย่างมาก

“Class Action หรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ในสหรัฐอเมริกา มีตัวอย่างว่า ทนายความสามารถทำอาชีพนี้ได้ คือมี ส่วนแบ่งของค่าเสียหายที่เรียกได้ แต่ตลาดหุ้นไทยยังไม่เคยเกิดขึ้นเพราะกฎหมาย เมืองไทยเพิ่งจะมีขึ้น เมื่อปี 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เป็นผู้ยกร่างกฎหมายนี้ เมื่อเห็นกรณีทุจริตฉ้อฉลและโกงในตลาดทุนและมีผู้เสียหายในตลาดหุ้น เป็นจำนวนมาก และเป็นวงกว้าง”

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากฎหมายยังบังคับใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เป็นเพราะ มีจุดอ่อนหลัก 2 เรื่องคือ 1. ผู้ถือหุ้นรายบุคคลไม่สามารถรวมตัวกันได้เพราะเมื่อเกิดกรณีแบบนี้แล้ว มักจะปลงบอกว่าเวรกรรมแล้วหลบอยู่เงียบ ๆ และ 2. คือ ความรู้ของทนายความเรื่องตลาดทุนและการเขียนสำนวนให้แข็งแรงพอที่จะเดินสู่กระบวนการยุติธรรมไปถึงขั้นศาลยังมีไม่มาก ดังนั้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงรับหน้าที่ในการช่วยทำให้จุดอ่อน 2 เรื่องนี้ให้กลายเป็นจุดแข็ง  กฎหมายมีแล้ว ถ้ารวมตัวกันได้ รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องและคืนความยุติธรรมให้แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ทาง TIA ได้ร่วมมือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดหลักสูตรให้ความรู้กับทนายความ เรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย Class Action และตลาดทุน ทั้งแบบ Basic และขั้นก้าวหน้า เมื่อจบหลักสูตรมีการทดสอบระดับความรู้ เมื่อผ่านแล้ว มีการมอบ Certificate และขึ้นทะเบียนไว้ที่สมาคม ซึ่งมีทนายความที่ ได้มอบวุฒิบัตรให้กับทนายความที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  “คดีฟ้องแบบกลุ่ม”- Class Action (ขั้นก้าวหน้า) จำนวน 81 คน

ขณะเดียวกันในฝั่งของผู้ลงทุน เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่พร้อมอาจจะกลายเป็นเหยื่อของคนที่คิดไม่ซื่อได้ดังนั้นทาง TIA จึงต้องเดินสายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีอยู่ของกฎหมาย ว่าในตลาดทุนไทย กฎหมาย Class Action มีแล้ว และมีการบังคับใช้แล้วซึ่งจะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการ เรียกร้องและ รักษาสิทธิ คืนความยุติธรรมให้กับตัวเอง

ติดตาม กิจกรรมและภารกิจ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ที่ www.thaiinvestors.com ,FB @TIA.society