TMILL มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

TMILL มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

กรุงเทพฯ---------- เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567  ที่ผ่านมา บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TMILL” โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ โดยคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567  ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนปุณหังสนาวาส จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนทั้งสิ้น 19 ทุน เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนสามารถนำทุนการศึกษาไปต่อยอดการศึกษาในระดับต่อไป  พร้อมกันนี้ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายณฐพรรษ  พู่พวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส นายมานะ กล่อมบรรจง นายสุนทร  เจริญธรรม และนางสาวจำเริญ พร้อมเพรียง คณะกรรมการชุมชน หมู่ 1 รวมใจพัฒนา เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส

TMILL สร้างสังคมแห่งความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้  พร้อมเดินทัพคาราวาน “Tmill เพื่อสังคม” ร่วมกันกับคณะกรรมการชุมชนฯ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตอกย้ำพันธกิจ “Tmill เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม ” ที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง