“CH” แต่งตั้ง รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เสริมทัพความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

“CH” แต่งตั้ง รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เสริมทัพความแข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายศักดา ศรีแสงนาม (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายประวิทย์ ศรีแสงนาม (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทของ รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม (ขวา) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริมทัพร่วมกำหนดกลยุทธ์ และบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และองค์กร สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการเติบโตที่วางไว้ พร้อมกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงาน ในระดับบริหาร โดยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน และคู่เจรจาของอาเซียน โดยเฉพาะ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และยังเป็นคอลัมนิสต์ประจำ The101.world กับ The Standard อีกด้วย