บอร์ด VIH เคาะขาย RO ให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 15:1 ราคา 8 บาท/หุ้นแถมแจกวอร์แรนต์ฟรี

บอร์ด VIH เคาะขาย RO ให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 15:1 ราคา 8 บาท/หุ้นแถมแจกวอร์แรนต์ฟรี

บอร์ดบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH เพิ่มทุนให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา  15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่  ในราคา 8 บาทต่อหุ้น ใจปล้ำแจกวอแรนต์ฟรี เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้การ บริหารของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด โดยมูลค่าโครงการกว่า 2,700 ล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างปี 2568 ย้ำกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มต่างประเทศในอาเซียน พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและผู้บริหารรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนกลุ่มโรงพยาบาลก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 38,044,364 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 8.00 บาท และอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“VIH-W1”) จำนวนไม่เกิน 19,022,182 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไปเพิ่มทุนในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น เพื่อการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 ต่อยอดกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มต่างประเทศในอาเซียน พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและผู้บริหารรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนกลุ่มโรงพยาบาลก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital