ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money in Action “ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย” ภายใต้โครงการ Money Management & Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ ส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงิน การออม และการบริหารจัดการหนี้ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ 30 ครอบครัว โดยมี นิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดงาน พร้อมด้วย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 6 มี.ค. 2567 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างตรงจุด โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการวางแผนการเงินผ่าน SET e-Learning และต่อยอด Workshop ผ่านหลักสูตร Life Coach ค้นหาและปรับความคิดด้านการเงิน รวมถึงฝึกใช้ Happy Money App เครื่องมือจัดการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน หวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/happymoney