SRIPANWA จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2567

SRIPANWA จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2567

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ SRIPANWA”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีนายสงกรานต์ อิสสระ (คนกลาง) กรรมการ พร้อมด้วยนายวรสิทธิ อิสสระ (ที่ 1 จากขวา) ประธานกรรมการ, นางวิไล อินทกูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (SPM 2) กับบริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด  (SPM) ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิม และมีมติให้ SPM ผ่อนชำระค่าเช่าช่วงวิกฤตโควิดได้ โดยให้ RM และ TRUSTEE เป็นผู้เจรจาเพื่อให้เงื่อนไขดีขึ้นกว่าที่ SPM เสนอมา