BRR แจ้งการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ของ BRR-W2

BRR แจ้งการใช้สิทธิครั้งที่ 4 ของ BRR-W2

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ขอแจ้งนักลงทุนที่ถือ BRR-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (การใช้สิทธิครั้งที่4) หรือ BRR-W2 ว่าการใช้สิทธิ มีกำหนดตรงกับวันที่  22 - 28 มีนาคม 2567 อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.00 บาท บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านราคาและปริมาณจำหน่าย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W2 สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.buriramsugar.com/th/investor-relations/convertible-secu¬rities

ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนการปลูกอ้อยปี 2566/2567 เพื่อรักษาค่าความหวานไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 10 ซีซีเอส โดยได้เตรียมจัดหาแหล่งน้ำกระจายไว้หลายจุด เพื่อรับมือกับภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ำฝน ณ ปัจจุบันยังเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของอ้อยอีกด้วย อีกทั้ง บริษัทได้ส่งเสริมการปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้น โดยคาดว่า ปี 2567 บริษัทจะสามารถหีบอ้อยได้ราว 2.2 ล้านตัน ตามเป้าหมาย