ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น (BKGI) เริ่มซื้อขาย 20 มี.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น (BKGI) เริ่มซื้อขาย 20 มี.ค. นี้

บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น ผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ทันสมัยระดับโลก พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  20 มี.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 978 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “BKGI

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์
 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BKGI ในวันที่ 20 มีนาคม 2567  

BKGI ดำเนินธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการและตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยการให้บริการหลัก คือ การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา (Non-Invasive Prenatal Testing : NIPT) ภายใต้แบรนด์ “NIFTY” ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง การตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง Next – Generation Sequencing (NGS) ที่ให้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำและรวดเร็ว และให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยการให้บริการที่ตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย ภายใต้การสนับสนุนหลักจากกลุ่ม BGI ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศที่ล้ำสมัย ทำให้ BKGI ได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้ใช้บริการด้วยดีเสมอมา

BKGI มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 440 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO160 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ 1บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 120 ล้านหุ้น 2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 24 ล้านหุ้น 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 16 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 12 14 มีนาคม 2567 ราคาหุ้นละ 1.63 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 260.80 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 978 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น (BKGI) เปิดเผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสนับสนุนให้บริษัทเติบโตตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งในเชิงธุรกิจและยกระดับการสาธารณสุขของไทย โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และต่อยอดธุรกิจการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics) เพื่อการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงชีวิต ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศ

BKGI มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) BGI Health (HK) Co., Ltd ถือหุ้น 37.40% 2) นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ถือหุ้น 12.22% และ 3) นายรัชพล อัศวินวิจิตร ถือหุ้น 7.73% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 30.43 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ

ในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.05 บาท  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bangkokgenomics.com และที่ www.set.or.th

SET…Make it Work for Everyone”