“ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้า 3 รางวัล จากงาน Employee Experience Awards Thailand 2024”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้า 3 รางวัล จากงาน Employee Experience Awards Thailand 2024”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคว้า 3 รางวัลจากงานมอบรางวัลระดับสากล “Employee Experience Awards Thailand 2024” จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงาน โดยได้รับรางวัลระดับ Bronze ใน 3 ประเภทรางวัลได้แก่ ประเภท Best Employee Wellness Strategy”  สำหรับองค์กรที่มีความโดดเด่นเรื่องการดูแล Well-Being ของพนักงาน ประเภท Most Innovative and Sustainable Office Design” การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืน และ ประเภท Best Holistic Leadership Development Strategy” องค์กรที่มีความโดดเด่นเรื่องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย จิตติยา ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย