รู้จัก QTCG ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร แบบครบวงจร

รู้จัก QTCG ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร แบบครบวงจร

บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ QTCG จ่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เสนอขาย IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น ชูศักยภาพความแข็งแกร่งการเป็น Contractor ให้บริการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจร ในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้า – โรงงานอุตสาหกรรม – อาคาร – โรงพยาบาล และโรงแรม หวังระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรับงาน สู่ช่องทางขยายโอกาสต่อยอดธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำให้บริการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจรระดับต้นๆ ของประเทศ ไทย

QTCG ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 1) ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 2) ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3) ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และ 4) ระบบป้องกันไฟภายในอาคาร ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมยาวนานกว่า 22 ปี ทำให้บริษัทฯมีทีมวิศวกร ที่มากด้วยประสบการณ์ และมีศักยภาพให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารทุกระบบอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบผู้รับเหมาหลัก (Main contractor) และในรูปแบบผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม เป็นต้น และด้วยจุดเด่นการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรมงานระบบครบวงจรของไทย ส่งผลให้บริษัทฯ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่การสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจและเพิ่มโอกาสการ รับงานโครงการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเม็ดเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในปี 2567 – 2568 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการขยายโอกาสสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจรของประเทศไทย

โดยปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส่วนผลประกอบการในปี 2564 - 2565 และงวด 6 เดือนแรกปี 2566 ทาง QTCG มีรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการ จำนวน 625.48 ล้านบาท จำนวน 905.50 ล้านบาท และจำนวน 432.51 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ที่รับรู้จากงานก่อสร้าง ในการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเป็นหลัก โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 23.43 ล้านบาท จำนวน 101.76 ล้านบาท และจำนวน 10.39 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 บริษัทฯ มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ประมาณ 691.27 ล้านบาท ได้แก่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, โครงการ วัน อมตะ, อาคารตลาดยิ่งเจริญ, โครงการแอนดาซ รีสอร์ท พัทยา, อาคารหอประชุมกองทัพบก, อาคารโรงงาน ITC สมุทรสาคร, บิ๊ก ซี บางบอน เป็นต้น